PESTLE-analys | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Blog

Home / Nyheter  / PESTLE-analys

Alla som håller på med företagande har någon gång stött på detta verktyg. Och det är faktiskt en mycket användbar analysteknik. Så varifrån kommer den?

Begreppet PESTLE har använts mycket i marknadsförings- och företagskretsar de senaste 20 åren och på grund av det är det svårt att fastställa dess verkliga historia.

Den tidigaste kända referensen till verktyg och tekniker för ”Scanning the Business Environment” (d.v.s. att läsa av affärsmiljön) verkar förekomma hos Francis J. Aguilar (1967) som diskuterar ”ETPS” – ett mnemotekniskt namn på de fyra sektorerna i hans taxonomi för miljön: Ekonomi, Teknik, Politik och Samhälle (Economic, Technical, Political, Social). Något efter det att den publicerats ändrades den av Arnold Brown till ”STEP” (Strategic Trend Evaluation Process, strategisk trendutvärderingsprocess) för Institute of Life Insurance (i USA) som ett sätt att organisera resultaten av hans avläsning av miljön.

Under 1980-talet inkluderade flera andra författare, däribland Fahey, Narayanan, Morrison, Renfro, Boucher, Mecca och Porter, variationer av taxonomins klassificeringar i en rad ordningsföljder: PEST, PESTLE, STEEPLE etc. Varför det aningen negativt klingande PEST blivit mer populärt än STEP är okänt. Det finns inte någon underförstådd ordning eller prioritet i något av formaten.

När jag tänkte på det här verktyget häromdagen insåg jag att det enkelt skulle kunna anpassas för att ge ett mycket användbart ramverk för att utveckla förpackning till en produkt. Så här följer …

Political (politik)

Brexit är särskilt i fokus just nu, med både möjligheter och hot för alla parter. Det enda som är säkert är att Brexit kommer att innebära förändringar beträffande vilka vi köper från, säljer till och hur våra leveranskedjor fungerar.  Ta dig tid att se över förpackningsverksamheten när din leveranskedja förändras för att säkerställa att den är lämplig, ändamålsenlig och ekonomiskt stabil även i fortsättningen.

Economic (ekonomi)

I det rådande ekonomiska klimatet är kostnader särskilt i fokus för företag:

Ger förpackningen fullgott skydd till lägsta möjliga kostnad per enhet?

Har du rätt balans mellan ändamålsenlig förpackning och produktpresentation?

När ifrågasatte du senast leveranskedjans rutt i avsikt att minska kostnaden för din förpackningsverksamhet?

Social (samhälle)

Ses ni som ett företag som hänger med i de senaste trenderna? Motsvarar er förpackning de samhälleliga förväntningarna och trenderna på marknaden för din målgrupp?

Förpackningsdesign används för att fånga kundernas uppmärksamhet när de handlar, bläddrar i en katalog eller surfar på en webbplats. Den är särskilt viktigt för kunder som inte känner till produkten och i situationer, t.ex. på stormarknader, där en produkt måste sticka ut bland tusentals andra produkter. Det är mer sannolikt att människor minns förpackningsdesign som sticker ut när de handlar i framtiden.

Technological (teknik)

 

Använder du det senaste inom förpackningsteknik?  Vissa specifika exempel på teknik i förpackningsbranschen som är värda att notera:

Produkter med hög prestanda och nya produkter med låg vikt, t.ex. tunna polymerer, gör det möjligt för företag att ge produktskydd på samma nivå samtidigt som mindre råmaterial används och kostnaderna sänks. Använder du så effektiva förpackningsmaterial som möjligt?

Biologiskt nedbrytbara polymerer och tillsatser av biologiskt nedbrytbara polymerer börjar bli ekonomiskt gångbara. Dessa produkter gör tidigare ej återvinningsbara produkter mer miljövänliga

Digitalt tryck håller på att förändra hur vi kan bedriva våra marknadsförings- och varumärkeskampanjer. Det ger företag möjligheten att kostnadseffektivt producera kortvariga förpackningskampanjer som tidigare skulle blivit alltför kostnadskrävande.  Drar du nytta av fördelarna och flexibiliteten med digitalt tryck?

Legal (lagstiftning)

I varje skede i förpacknings- (och produkt-) utvecklingsprocessen är det nödvändigt att överväga de juridiska följderna. Juridiska specialister måste anlitas för rådgivning, eftersom det är dyrt att begå misstag.

Blanda annat, men inte enbart, måste du tänka på följande förordningar (i Storbritannien):

 • Trade Descriptions Act 1968 (handel)
 • Consumer Rights Act 2015 (konsumenträttigheter)
 • Packaging (Essential Requirements) Regulations 2015 (förpackning)
 • Food Labelling Regulations 2014 (livsmedelsmärkning)
 • Weights and Measures Act 1985, Weights and Measures (Packed Goods) Regulations 2006 S.I. 2006/659 (vikter och mått)
 • Trade Marks Act 1994 (varumärken)
 • Avtal om upphovsrätt, formgivning och patent, immateriella tillgångar, registrerad formgivning och sekretess
 • Environmental Protection Act (Primary Legislation) 1990 (miljöskydd)
 • Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2012 (med ändringar) (tillverkares ansvar för förpackningsavfall)
 • Packaging (Essential Requirements) Regulations 2015 (förpackning)
 • Integrated Pollution Prevention and Control Regulations (miljöskydd)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG

Environmental (miljö)

En miljöansvarig förpackning är en förpackning som förflyttar produkten från produktion till konsumtion med minimal användning av material och energi, samt ger upphov till minst mängd avfall.

Det är av underordnad betydelse om den:

 • Är nedbrytbar eller inert
 • Härrör från förnybara eller icke förnybara resurser
 • Går att fylla på eller inte
 • Är lätt eller svår att återvinna

Kontakta oss i dag och tala med en av våra förpackningsrådgivare!

Sorry, the comment form is closed at this time.